Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu ČISTÝ FILTR umístěného na webovém rozhraní https://cistyfiltr.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností

BESKYD SERVIS, spol. s r. o, IČ: 27800814, se sídlem Revoluční 149, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52182. Adresa pro doručování: Revoluční 149, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Kontaktní e-mail: servis@beskydservis.cz jako prodávajícím (v případě smlouvy o poskytování služeb též jako poskytovatel), dále jen jako „Prodávající“

a fyzickou či právnickou osobou, která uzavírá smlouvu v rámci vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti či při samostatném výkonu svého povolání jako Kupujícím (v případě smlouvy o poskytování služeb též jako odběratel) (dále jako „Kupující“)

nebo

fyzickou či právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále jako „Kupující“)

Dále společně též jen jako „smluvní strany“.

Tyto obchodní podmínky, s výjimkou ustanovení upravujících využití prostředků komunikace na dálku, se přiměřeně použijí i pro smlouvy uzavřené za současné přítomnosti smluvních stran.

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní kupní smlouvy, smlouvy o poskytování servisních služeb či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v objednávce. Zbožím se rozumí zejména nové či repasované Díly pro osobní a nákladní automobily, zemědělskou, lesní a stavební techniku a lodě a jiné zařízení mající filtr pevných částic (též jen jako „Díly“). 

Smlouvou o poskytování servisních služeb se poskytovatel zavazuje opravit Díl zaslaný Kupujícím a Kupující se zavazuje opravený Díl převzít a zaplatit cenu opravy uvedenou v objednávce. Opravou Dílu se dle těchto obchodních podmínek rozumí činnost, kterou se odstraňují vady, následky poškození nebo účinky opotřebení Dílu. 

Má-li odběratel zájem o maximálně rychlé vyřízení opravy, může se s poskytovatelem dohodnout na řešení koupě výměnným systémem. Vypořádání ceny pak bude probíhat dle těchto obchodních podmínek. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí také právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce. 

Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávku zboží či služeb je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím online obchodu, telefonicky či e-mailem.
Kupující je na výzvu Prodávajícího povinen prokázat, že je podnikatelem (pokud se za podnikatele vydává), a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího.
Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Přijetí objednávky bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude Kupujícím převzato objednané zboží, kdy bude poskytnuta služba nebo kdy Kupující provede úhradu ceny zboží či služeb (dle toho, co nastane dříve).

Dodací podmínky

Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce. Protokoly dokládající hodnoty výstupního testování, kalibrace a dalších servisních úkonů, mohou být v jazyce anglickém.

Prodávající zajišťuje pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen uhradit Kupující dle platného ceníku Prodávajícího. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu platby a dopravy.
Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně či jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit dopravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

Díly lze také doručit či vyzvednou osobně, a to na adrese Revoluční 149, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, a to po předchozí telefonické domluvě

Po převzetí Dílu bude poskytovatelem provedena prohlídka Dílu za účelem přezkumu míry jeho poškození. Na základě zjištěných informací stanoví poskytovatel časový rozsah opravy.

O dokončení provedení renovace Dílu bude odběratel informován. Renovovaný Díl bude odběrateli zaslán opět smluvní kurýrní službou Prodávajícího, nebo jiným způsobem, na kterém se s poskytovatelem dohodne.

V případě, že není oprava Dílu zaslaného odběratelem možná, a odběratel Díl ponechá u poskytovatele, dochází mezi odběratelem a poskytovatelem ve vztahu k tomuto Dílu k uzavření darovací smlouvy. Pokud odběratel o vrácení Dílu požádá, zašle mu je poskytovatel na náklady odběratele.
Zaslání Dílu lze požadovat nejpozději do jednoho měsíce od doby kdy je odběrateli zaslána informace o tom, že Díl není způsobilý opravy. Po uplynutí jednoho měsíce považuje poskytovatel darovací smlouvu za uzavřenou.

Cena zboží a služeb, platební podmínky

Na webovém rozhraní jsou uvedeny ceny zboží a služeb. Z těchto cen je Prodávající oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu, a to zejména v závislosti na množství objednávaného zboží či služeb, nebo na předchozích nákupech Kupujícího. 
Posouzení možnosti renovace daného Dílu má v kompetenci Prodávající.

Kupující má možnost zaplatit cenu zboží či služby zejména:
dobírkou;
bezhotovostně osobně na adrese Revoluční 149, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

Základní formou úhrady je platba na dobírku. Jiné formy úhrady jsou možné po vzájemné dohodě.
Prodávající je oprávněn vyžadovat platbu před dodáním zboží. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

Odstoupení od smlouvy

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu (resp. cenu služeb) bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).
Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou ceny zboží či služby déle než 4 týdny. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Kupující dále není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb.
Další případy odstoupení od smlouvy jsou upraveny v těchto obchodních podmínkách.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony „odeslat objednávku“ dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem, jejíž údaje jsou uvedeny v Úvodu těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (e-mail) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu, např. zasláním libovolné zprávy na email: servis@beskydservis.cz.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese servis@beskydservis.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele.

Práva z vadného plnění

Pro přijetí zboží do reklamačního řízení musí zboží splňovat Podmínky přijetí starých dílů „PPSD“, které jsou dostupné v CDB. Zboží také nesmí mít porušeno a jeho součásti nesmí být mechanicky poškozeny. Pokud nebudou splněny tyto podmínky nebo bude reklamace podána po záruční lhůtě, bude reklamace prodávajícím zamítnuta jako neoprávněná.
V případě uplatnění reklamace je kupující povinen doručit prodávajícímu s reklamovaným zbožím reklamační list. Kupující je zodpovědný za řádné zabalení reklamovaného zboží, aby zabránil možnému poškození zboží během přepravy.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2017.